Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

14.01 Устройства для генерации, репродукции, приема акустических сигналов

 

Bezverhyi O.I., Grigoryeva L.O. «Электромеханическая чувствительность круглых и кольцевых пьезоэлектрических тонких пластин при механическом возмущении (Електромеханічна чутливість круглих та кільцевих п’єзоелектричних тонких пластин при механічному збуренні)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 22, № 5, с. 40-46 (2017)

Досліджується реакція п’єзокерамічних осьових датчиків з чутливим елементом в формі круглих та кільцевих пластин на імпульсне механічне навантаження. Визначається електрорушійна сила п’єзокерамічних поляризованих по товщині пластин при механічному навантаженні, прикладеному паралельно до напрямку поляризаціï. Розглядаються планарні нестаціонарні осесиметричні коливання пластини, що виникають при цьому. Проаналізовано зміну динамічних характеристик електромеханічного стану п’єзокерамічноï пластини, встановлено залежність характеру нестаціонарних коливань від навантаження та відношення радіусів пластини при імпульсному навантаженні. Аналізується зміна ЕРС датчика в процесі реакціï на нестаціонарне збурення.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 22, № 5, с. 40-46 (2017) | Рубрики: 06.17 14.01

 

Starovoit Y.I., Kurdiuk S.V., Leiko O.H. «Физические поля цилиндрических гидроакустических антенн с экраном и пьезокерамическими цилиндрическими излучателями с радиальной поляризацией (Фізичні поля циліндричних гідроакустичних антен з екраном і циліндричними п’єзокерамічними випромінювачами з радіальною поляризацією)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 30-36 (2018)

В статті вирішена «наскрізна» задача випромінення звуку циліндричною гідроакустичною антеною, утвореною із певноï кількості циліндричних п’єзокерамічних випромінювачів з радіальною поляризацією і циліндричного акустичного екрана, розміщеного всередині антени, за умови збудження випромінювачів заданою вхідною електричною напругою. Випромінювачі у складі антени можуть бути як силовоï, так і компенсованоï конструкцій. Отримане рішення може бути використане для визначення чисельних характеристик електричних, механічних або акустичних полів таких типів антен в цілому або окремих випромінювачів у ïх складі.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 30-36 (2018) | Рубрики: 06.17 14.01

 

Starovoit Y.I., Kurdiuk S.V., Leiko O.H. «Физические поля цилиндрических гидроакустических антенн с экраном и пьезокерамическими цилиндрическими излучателями с радиальной поляризацией (Фізичні поля циліндричних гідроакустичних антен з екраном і циліндричними п’єзокерамічними випромінювачами з радіальною поляризацією)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 30-36 (2018)

В статті вирішена «наскрізна» задача випромінення звуку циліндричною гідроакустичною антеною, утвореною із певноï кількості циліндричних п’єзокерамічних випромінювачів з радіальною поляризацією і циліндричного акустичного екрана, розміщеного всередині антени, за умови збудження випромінювачів заданою вхідною електричною напругою. Випромінювачі у складі антени можуть бути як силовоï, так і компенсованоï конструкцій. Отримане рішення може бути використане для визначення чисельних характеристик електричних, механічних або акустичних полів таких типів антен в цілому або окремих випромінювачів у ïх складі.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 30-36 (2018) | Рубрики: 06.17 14.01

 

Drozdenko O.I., Leiko O.H. «Излучение максимальной акустической мощности системами гидроакустических цилиндрических пьезокерамических преобразователей с окружной поляризацией (Випромінювання максимальноï акустичноï потужності системами гідроакустичних циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів з окружною поляризацією)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 2, с. 58-65 (2018)

Для довільних систем гідроакустичних випромінювачів проаналізовані ті фізичні фактори, які обмежують можливості випромінювання максимальноï акустичноï потужності такими системами. До них віднесені механічна, електрична та теплова міцності випромінювачів систем. Для механічноï міцності п'єзокерамічних випромінювачів визначені можливі фізичні причини, що обмежують ïï величину, і на основі ïхнього аналізу запропонований ряд можливих підходів, технічна реалізація яких дозволяє підвищити акустичну потужність, випромінювану системою. Для одного із цих підходів, пов'язаного з організацією в системі однаковоï коливальноï швидкості випромінювачів, близькоï до гранично можливоï для ïхнього механічного руйнування, сформульована і методом зв'язаних полів у багатозв'язних областях вирішена задача випромінювання довільною системою, утвореною з кінцевого числа гідроакустичних циліндричних п'єзокерамічних випромінювачів з окружною поляризацією, максимальноï акустичноï потужності.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 2, с. 58-65 (2018) | Рубрики: 06.17 14.01

 

Morozko P.V., Zamsha K.S., Luniova S.A. «Возможности моделирования воздушного канала слуховой системы (Можливості моделювання повітряного каналу слуховоï системи)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 4, с. 82-87 (2018)

Проаналізована можливість застосування низькочастотних спрощень при моделюванні зовнішнього слухового каналу. Уточнений частотний діапазон достовірності представлення розподілених параметрів середовища з зосередженими елементами у вигляді маси та гнучкості повітря, замкненого в об'ємі каналу. Метод дослідження базується на розрахунку частотноï залежності вхідного опору слухового каналу при застосуванні моделювання його у вигляді чотириполюсника. Метод чотириполюсника поєднує в собі як метод електроакустичних аналогій, так і теорію чотириполюсника.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 4, с. 82-87 (2018) | Рубрики: 13.01 13.06 14.01

 

Naida S.A., Liashko D.O. «Экспериментальное исследование сфокусированной ультразвуковой системы для дифференциальной диагностики слуха человека (Експериментальне дослідження сфокусованоï ультразвуковоï системи для диференційноï діагностики слуху людини)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 3, с. 58-64 (2018)

В даній роботі проведено аналіз актуальності та новизни застосування п’єзоперетворювачів для неінвазивноï діагностики завитки внутрішнього вуха людини за допомогою сфокусованого ультразвуку. Розраховано акустичні параметри п’єзоперетворювача з лінзою ввігнутоï форми. Наведено теорію, розрахунок та конструкцію вимірювальних засобів: високочастотного ватметра для вимірювання споживаноï п’єзоперетворювачем електричноï потужності; радіометра для вимірювання акустичноï потужності сфокусованих ультразвукових пучків. За ïх допомогою проведено детальне експериментальне дослідження акустичноï системи, а саме визначено параметри ïï акустичного поля та коефіцієнт корисноï діï. Зроблено висновок про доцільність використання даного типу електроакустичного перетворювача для диференційноï діагностики слуху людини.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 3, с. 58-64 (2018) | Рубрики: 13.05 14.01

 

Starovoit Y.I., Leiko O.H. «Механические поля цилиндрического пьезокерамического излучателя силовой конструкции в присутствии акустического экрана (Механічні поля циліндричного п’єзокерамічного випромінювача силовоï конструкціï в присутності акустичного екрана)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 22, № 6, с. 48-55 (2017)

В статті проведений чисельний аналіз частотних та кутових залежностей механічних полів поверхні циліндричного п’єзокерамічного випромінювача з окружною поляризацією силовоï конструкціï в присутності акустично м’якого циліндричного екрана. В якості досліджуваного параметру механічного поля була обрана коливальна швидкість поверхні випромінювача. В результаті проведеного аналізу були встановлені фізичні причини зміни ïï поведінки під дією акустичного екрана. Також були визначені закономірності поведінки механічних полів системи «випромінювач–екран» в залежності від частоти та розмірів екрану.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 22, № 6, с. 48-55 (2017) | Рубрика: 14.01

 

Bezverkhyi O.I., Hryhorieva L.O. «Подход к расчету гармонических колебаний электроупругих цилиндров (Підхід до розрахунку гармонічних коливань електропружних циліндрів)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 37-43 (2018)

В роботі запропоновано новий підхід до редукціï рівнянь гармонічних електропружних осесиметричних коливань в циліндричних координатах, до системи звичайних диференціальних рівнянь першого порядку на основі гамільтонового формалізму по радіальній координаті і різницевих апроксимацій по поздовжній координаті та зроблено чисельну реалізацію. Розвинуто чисельний метод інтегрування отриманоï крайовоï задачі методом дискретноï ортогоналізаціï. Проведено тестування отриманих результатів та порівняння з результатами, одержаними іншими авторами та іншими методами. Проведено дослідження гармонічних двовимірних коливань п’єзокерамічних поляризованих по товщині циліндрів при електричному навантаженні. Встановлено залежність характеру коливань від частоти для циліндрів різноï довжини, визначено резонансні частоти. Досліджено динамічні характеристики електромеханічного стану циліндра при вимушених коливаннях з частотою, близькою до першоï власноï частоти. Проаналізовано зміну власних частот зі зростанням довжини циліндра, встановлено кількість та значення резонансних частот на певному частотному інтервалі.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 37-43 (2018) | Рубрика: 14.01

 

Chaika O.S., Yaroshenko M.O., Korzhyk O.V. «Особые точки векторного поля интенсивности в волноводе с комбинированными границами (Особливі точки векторного поля інтенсивності в хвилеводі з комбінованими границями)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 44-51 (2018)

На прикладі плоско-паралельного, безкінечного по довжині, регулярного хвилеводу з комбінованими границями показано можливі ситуаціï та закономірності формування векторного поля інтенсивності в мілкому морі. При цьому для різних горизонтів розташування акустичного монохроматичного джерела малих хвильових розмірів отримано розрахункові дані щодо утворення локально-вихрових та сідлових ділянок поля інтенсивності в області низьких частот (30–120 Гц). При врахуванні лише однорідних нормальних хвиль встановлено , що виникнення особливих точок поля відбувається відповідно до взаємодіï амплітудно-фазових особливостей розподілень тисків та складових коливальних швидкостей у вертикальних перерізах хвилеводу, а також у залежності від горизонту розміщення джерела, частоти, глибини моря. При цьому також показано вплив ізольованих нулів тиску та ізольованих нулів складових коливальноï швидкості на формування сінгулярних точок типу “вихор”, ”сідло”. Визначено суттєву неоднорідність поля інтенсивності в робочому середовищі за модулем і напрямком, а також встановлено, що розташування особливих точок і відповідних вихрових і сідлових структур в умовах задачі є асиметричним, навіть для ситуаціï розміщення джерела звуку на вісі хвилеводу.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 44-51 (2018) | Рубрика: 14.01

 

Bezverkhyi O.I., Hryhorieva L.O. «Подход к расчету гармонических колебаний электроупругих цилиндров (Підхід до розрахунку гармонічних коливань електропружних циліндрів)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 37-43 (2018)

В роботі запропоновано новий підхід до редукціï рівнянь гармонічних електропружних осесиметричних коливань в циліндричних координатах, до системи звичайних диференціальних рівнянь першого порядку на основі гамільтонового формалізму по радіальній координаті і різницевих апроксимацій по поздовжній координаті та зроблено чисельну реалізацію. Розвинуто чисельний метод інтегрування отриманоï крайовоï задачі методом дискретноï ортогоналізаціï. Проведено тестування отриманих результатів та порівняння з результатами, одержаними іншими авторами та іншими методами. Проведено дослідження гармонічних двовимірних коливань п’єзокерамічних поляризованих по товщині циліндрів при електричному навантаженні. Встановлено залежність характеру коливань від частоти для циліндрів різноï довжини, визначено резонансні частоти. Досліджено динамічні характеристики електромеханічного стану циліндра при вимушених коливаннях з частотою, близькою до першоï власноï частоти. Проаналізовано зміну власних частот зі зростанням довжини циліндра, встановлено кількість та значення резонансних частот на певному частотному інтервалі.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 37-43 (2018) | Рубрика: 14.01

 

Chaika O.S., Yaroshenko M.O., Korzhyk O.V. «Особые точки векторного поля интенсивности в волноводе с комбинированными границами (Особливі точки векторного поля інтенсивності в хвилеводі з комбінованими границями)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 44-51 (2018)

На прикладі плоско-паралельного, безкінечного по довжині, регулярного хвилеводу з комбінованими границями показано можливі ситуаціï та закономірності формування векторного поля інтенсивності в мілкому морі. При цьому для різних горизонтів розташування акустичного монохроматичного джерела малих хвильових розмірів отримано розрахункові дані щодо утворення локально-вихрових та сідлових ділянок поля інтенсивності в області низьких частот (30–120 Гц). При врахуванні лише однорідних нормальних хвиль встановлено , що виникнення особливих точок поля відбувається відповідно до взаємодіï амплітудно-фазових особливостей розподілень тисків та складових коливальних швидкостей у вертикальних перерізах хвилеводу, а також у залежності від горизонту розміщення джерела, частоти, глибини моря. При цьому також показано вплив ізольованих нулів тиску та ізольованих нулів складових коливальноï швидкості на формування сінгулярних точок типу “вихор”, ”сідло”. Визначено суттєву неоднорідність поля інтенсивності в робочому середовищі за модулем і напрямком, а також встановлено, що розташування особливих точок і відповідних вихрових і сідлових структур в умовах задачі є асиметричним, навіть для ситуаціï розміщення джерела звуку на вісі хвилеводу.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 1, с. 44-51 (2018) | Рубрика: 14.01

 

Vdovenko M.V., Luniova S.A. «Определение области стереофонического звучания источников информационных сигналов (Визначення області стереофонічного звучання джерел інформаційних сигналів)» Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 6, с. 58-65 (2018)

В даній статті розглядається проблема локалізаціï людиною джерел звуку. Запропонована формула для уточнення розрахунків зони стереоефекту для сигналів з мовленнєвою компонентою. Результати, одержані за допомогою аналітичних розрахунків, перевіряються експериментальним шляхом. В якості критеріïв оцінки стереофонічного звучання використовувались параметри функціï міжвушноï кореляціï: коефіцієнт крос-кореляціï, інтервал кореляціï, ширина головного максимуму та загальний вигляд функціï кореляціï. Вимірювання виконувались за допомогою штучноï голови на глядацьких місцях в залі середніх розмірів. Практично наявність зони стереофоніï для інформаційних сигналів можна визначати за значеннями коефіцієнту крос-кореляціï IACF>0,2. Для різних типів сигналів це значення відповідає різному часу міжвушноï затримки сигналів, що зумовлює різні розміри області стереофоніï для музичних і мовленнєвих сигналів.

Микросистемы, Электроника и Акустика (с июня 2017 года правопреемник, основанного в марте 1995 года журнала "Электроника и Связь", укр.), 23, № 6, с. 58-65 (2018) | Рубрика: 14.01